Ingenieure und Architekten bei jung & Theuergarten

Rolf Jung

Inh., Projektsteuerung, Bauleitung, Ausschreibung

rj@jung-theuergarten.de
0177-3684355

Olaf Theuergarten

Inh., Projektsteuerung, Bauleitung, Ausschreibung

ot@jung-theuergarten.de
0178-1733592

Peter Ibe

Bauleitung, Ausschreibung

0172-2608316

Sascha Schöttes

Bauleitung, Ausschreibung

0163-7766818

Martin Lothar Hauff

Ausschreibung

0173-5135965

Muhammed Tümtürk

Bauleitung

0177-7209511

Astrid Theuergarten

Backoffice / Organisation

+49 (0)271 – 499 063 33

Wolfgang Neuß

Ausschreibung

wn@jung-theuergarten.de
+49 (0) 173 261 8161

Mircea L. Robu

Bauleitung

mr@jung-theuergarten.de
+49 (0) 163 77 66 818


Rainer Merten

Freier Mitarbeiter -  Ausführungsplanung 

Leo Weber

Marketing, PR & Social Media

lw@jung-theuergarten.de
+49 (0)162 262 4214